Hjem » Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Vedtatt på VMHs landsmøte april 2018

Etiske retningslinjer for
Voksne med medfødt hjertefeil (VMH)

 

Fra VMHs vedtekter, §1 Formål
Voksne med medfødt hjertefeil (heretter kalt VMH) er en landsomfattende interesseorganisasjon som skal ivareta interessene for personer over 18 år, med medfødt, genetisk eller tidlig ervervet hjertefeil.
VMH har som formål å arbeide for å bedre situasjonen for alle over 18 år med medfødt hjertefeil i Norge. Formålet søkes oppnådd blant annet gjennom informasjonsarbeid, likepersonsarbeid og arbeid for medlemmenes rettigheter i det offentlige. Oversikten over arbeidsområder er ikke uttømmende, og foreningen tilpasser sine arbeidsområder etter de til en hver tid identifiserte behov blant medlemsgruppen.
Foreningen skal også jobbe for å øke bevisstheten i samfunnet om voksne med medfødt hjertefeil som en voksende pasientgruppe.
Foreningen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.

VMHs formål kort oppsummert:

• VMH arbeider for å bedre situasjonen for alle over 18 år med medfødt hjertefeil
• Alle kan bli medlem i VMH
• VMH er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral

Om deg som ansatt, tillitsvalgt eller likeperson

Taushetsplikt

Alle tillitsvalgte, ansatte og likepersoner i VMH forplikter seg til å hindre at andre får adgang eller kjennskap til noens personlige forhold eller opplysninger av betydning for driften av VMH. Ingen kan utnytte taushetsbelagte opplysninger i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har sluttet som tillitsvalgt, ansatt eller likeperson i VMH.

Eget skjema «Erklæring om taushetsplikt» skal signeres av alle tillitsvalgte, ansatte og likepersoner.


Omdømme

Alle tillitsvalgte, ansatte og likepersoner skal være lojale mot VMH og foreningens vedtekter, de etiske retningslinjer og styre/landsmøtevedtak, samt ovenfor medlemmer og andre som er knyttet opp mot VMH.

Vi skal vise respekt for VMH, medlemmene og andre samarbeidende organisasjoner.

Som tillitsvalgt, ansatt eller likeperson skal man være varsom med det man gjør som privatperson og som kan påvirke VMHs omdømme. Dette gjelder spesielt ved bruk av sosiale medier.

Likepersoner

Alle likepersoner har taushetsplikt og skal signere VMHs «Erklæring om taushetsplikt». En likeperson skal ikke gi medisinske eller andre behandlingsråd, men vise tillit til helsevesenet.

Vedtekter

Alle tillitsvalgte plikter å følge VMHs vedtekter som er basert på VMHs formål. Vedtektene kan kun endres av VMHs Landsmøte som holdes hvert annet år.

Politiattest

Alle fra VMH som for eksempel skal være leder på et arrangement for mindreårige, må følge norsk lov om krav til politiattest: «Personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming»

Alkohol og andre rusmidler

Det skal i utgangspunktet ikke belastes VMHs regnskap for utgifter til alkohol. Eventuelle helt spesielle tilfeller skal avklares med styrets leder eller daglig leder i forkant.

VMH oppfordrer til måtehold under arrangementer eller der man representerer foreningen.

På andre arrangementer hvor VMH er invitert eller deltar, følges reglene til arrangør av arrangementet, blant annet kan det være mindreårige tilstede og at det derfor er alkoholforbud som skal overholdes av alle.

All bruk av ulovlige rusmidler er uakseptabelt.

Kritikkverdige forhold / Varsling

Varsling skal følge tjenestevei, det vil si til leder i regionlag, videre til styreleder eller daglig leder.

Ved usikkerhet eller andre forhold, bør Kontrollkomiteen kontaktes for rådgivning.

Brudd på VMHs etiske retningslinjer kan få konsekvenser, se paragraf 8 i VMHs vedtekter.

Samarbeid med fagmiljø / helsevesenet

Som tillitsvalgt i VMH kan du av og til møte helsevesenet med forskjellige roller; både som privatperson som bruker/pasient av helsevesenet og som representant for VMH. Det er viktig å skille mellom rollene og gjøre det tydelig for omgivelsene hvilken rolle du har.

Mediasaker

Ved kontakt med media bør man alltid tenke seg om to ganger før man svarer. Det er lov å be om å få komme tilbake med svar – man må ikke svare med en gang. Be om å få lese gjennom uttalelsene dine, få dem sendt over på e-post, det har du krav på om du spør. Du kan be dem rette konkrete feil, men det kan være vanskeligere å trekke tilbake noe du har sagt.
I saker som gjelder VMH generelt (politiske, organisatoriske eller andre) er det først og fremst styreleder, daglig leder eller informasjonsansvarlig som bør uttale seg.

Om foreningen generelt

Menneskesyn

I VMH behandler vi alle mennesker likt.

Vi er opptatt av likestilling, likeverd og likebehandling – for alle. Rasisme og diskriminering skal ikke forekomme.

Konfidensiell medlemsinformasjon

VMH følger de lovpålagte reglene i forhold til personvern og oppbevaring av medlemsinformasjon. Ny lov om personvern trer i kraft i mai 2018.

Alle medlemsregistre er konfidensielle. Kun landsstyret, regionleder og/eller sekretær i regionen skal ha tilgang. Dette må godkjennes av daglig leder. Har man trådt ut av vervet skal tilgangen fjernes.

Medlemslister skal ikke deles, og man skal være varsom blant annet ved utsendelse av e-post til alle medlemmer hvor alle mail-adressene kan synes for alle.

Om økonomi, gaver og innkjøp

Gaver til VMH

Ved mottak av gaver i ulike former, skal disse benyttes til beste for foreningens formål. Gaver bør gjerne synliggjøres og det skal takkes ordentlig.

Økonomi

Alle som er valgt inn i et VMH-styre, enten landsstyret eller et regionstyre og er oppført i Brønnøysundregisteret, er personlig ansvarlig for økonomien til foreningen/regionen.

På styremøtene skal alltid regnskap stå på agendaen og det skal legges frem saldo for alle bankkonti.

Regionlagene skal få sine regnskap revidert av utenforstående, regnskapskyndige personer eller registrert revisor.

Se for øvrig VMHs vedtekter for økonomi for regionlag §28.

Habilitet /inhabilitet

Ved saker som dreier seg om innkjøp, oppdrag eller søknad om økonomisk støtte til ulike prosjekter, skal spørsmålet om habilitet alltid drøftes. Dette gjelder også i forbindelse med familiemedlemmer, bekjente eller egen arbeidsplass.

Innkjøp

Innkjøp skal foretas i henhold til god forretningsskikk. Det skal holdes høy forretningsetisk standard i intern saksbehandling knyttet til innkjøp.

VMH følger Frivillighet Norge / Etisk Handels retningslinjer for innkjøp, som blant annet sier:

Standarden innebærer også alltid en plikt for kjøperen til vite at leverandøren og dennes underleverandører ikke opererer i strid med loven, og for eksempel benytter slavearbeid, tvangsarbeid, barnearbeid eller utsetter ansatte for utilbørlige belastninger av psykisk eller fysisk karakter, eller fare. Det er heller ikke god forretningsskikk å handle med bedrifter som i strid med loven ikke betaler anstendig lønn eller nekter ansatte rett til ferie, eller er ansvarlig for ulovlig forurensning av miljøet.

Om etiske retningslinjer for VMH

Vedtak om opprettelse av etiske retningslinjer vedtatt på Landsmøtet i april 2018.

Mindre endringer/justeringer av innhold og ordlyd og nye tilføyelser kan gjøres av Landsstyret med innspill fra Kontrollkomiteen.

Ved betydelige endringer vil de etiske retningslinjene for VMH bli sendt ut for ny signering av hver enkelt tillitsvalgt, ansatte og likepersoner.