Hjem » Vedtekter

Vedtekter

VOKSNE MED MEDFØDT HJERTEFEIL

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 25.04.10. Sist endret på landsmøtet 30.04.22.
Vedtektene kan lastes ned som en pdf her.

OVERORDNEDE RAMMER FOR FORENINGEN VOKSNE MED MEDFØDT HJERTEFEIL

§ 1 Formål

Voksne med medfødt hjertefeil (heretter kalt VMH) er en landsomfattende interesseorganisasjon som skal ivareta interessene for personer over 18 år, med medfødt, genetisk eller tidlig ervervet hjertefeil.

VMH har som formål å arbeide for å bedre situasjonen for alle over 18 år med medfødt hjertefeil i Norge. Formålet søkes oppnådd blant annet gjennom informasjonsarbeid, likepersonarbeid og arbeid for medlemmenes rettigheter i det offentlige. Oversikten over arbeidsområder er ikke uttømmende, og foreningen tilpasser sine arbeidsområder etter de til enhver tid identifiserte behov blant medlemsgruppen.

Foreningen skal også jobbe for å øke bevisstheten i samfunnet om voksne med medfødt hjertefeil som en voksende pasientgruppe.
Foreningen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.

§ 2 Samarbeid med andre

VMH søker samarbeid med organisasjoner og institusjoner som arbeider for tilsvarende formål, og søker gjennom de lovgivende og bevilgende myndigheter å fremme tiltak til løsning av disse oppgavene. Voksne med medfødt hjertefeil er medlem av Forbundet medfødt hjertefeil, som består av Foreningen for hjertesyke barn og Voksne med medfødt hjertefeil.

§ 3 Oppbygning

Foreningen består av 5 regionlag som er underlagt foreningens vedtekter. Hvert regionlag er selvstendige rettssubjekter. Regionlagene sin primære oppgave er nettverksbygging og sosiale aktiviteter. VMHs høyeste myndighet er Landsmøtet. Mellom landsmøtene er Landsstyret den høyeste myndighet og i det daglige arbeidet representerer administrasjonen Landsstyret.

Lokallag opprettes der det er ønskelig og praktisk mulig. Disse følger vedtekter til regionlagene.

§ 4 Medlemskap

VMH er åpen for alle over 18 år.

VMHs primærmålgruppe er:
· Personer over 18 år med medfødt, genetisk eller tidlig ervervet hjertefeil
· Nærmeste pårørende

§ 5 Kontingent

Kontingentens størrelse fastsettes av Landsmøtet, og fordeles etter følgende nøkkel:
Medlem:
80 % sentralt
20 % regionalt

Ungdomsmedlemskap for alle mellom 18 og 26 år til rabattert kontingent.

§ 6 Taushetsplikt

Alle tillitsvalgte i VMH har taushetsplikt og skal underskrive taushetserklæring. Dette gjelder også regionlag. Taushetserklæringen gjelder også etter at perioden som tillitsvalgt utløper.
VMH har egne etiske retningslinjer.

§ 7 Utmeldelse

Utmeldelse av VMH skjer skriftlig til VMHs administrasjon. Medlem som skylder kontingent for mer enn 1 år settes som ikke aktive i medlemssystemet.
Medlemmer som ønsker det skal få slettet alle opplysninger om seg selv hos VMH.

§ 8 Mislighold av verv, eksklusjonen og inhabilitet

Tillitsvalgte som misligholder sine verv, medlemmer som motarbeider VMHs vedtekter og ikke bøyer seg for lovlige vedtak i organisasjonen, kan suspenderes. Vedtak om suspensjon skal være tidsbegrenset og vedkommende kan ikke inneha tillitsverv i suspensjonstiden. For øvrig beholder den suspenderte sitt medlemskap med alle de rettigheter/plikter dette medfører.

I grove tilfeller bør tillitsvalgte ekskluderes fra VMH. Vedtak om eksklusjon medfører at medlemmet mister retten til å være medlem i VMH. Vedtaket har ingen konsekvens for eventuelle familiemedlemmers medlemskap, med mindre dette er angitt i vedtaket om eksklusjon.
Den suspenderte/ekskluderte kan forlange ny behandling av sin sak. Den ekskluderte kan etter søknad bli medlem igjen.

Vedtak om suspensjon/eksklusjon/eventuelt nytt medlemskap avgjøres av Landsstyret i samarbeid med kontrollkomiteen.

Dersom tillitsvalgte eller noen i deres familie har økonomisk eller annet engasjement i virksomheter som VMH forhandler med eller har avtale med, er vedkommende inhabil og skal fratre møtet ved saksbehandlingen. I særskilte tilfeller permitteres vedkommende fra tillitsvervet. Den tillitsvalgte har opplysningsplikt. Landsstyret avgjør tvil.

VMH bør unngå at det i styrer, komiteer og utvalg sitter personer fra samme familie/slekt (foreldre, barn, ektefelle/samboer, søsken, svoger/svigerinne, tante/onkel, besteforeldre). Dersom dette likevel skjer, skal minst to andre i samme styre, komite eller utvalg være med i forberedelse og beslutning av saker av betydning. Personer med slike nære bånd kan ikke ha signaturrett sammen.

§ 9 Politiattest

Tillitsvalgte og aktivitetsledere avkreves politiattest i henhold til norsk lov.

§ 10 Signaturrett

Landsstyrets leder og daglig leder forplikter hver for seg organisasjonen med sin signatur.

§ 11 Vedtekter og vedtektsendringer

Spørsmål og fortolkning av vedtektene, avgjøres av Landsstyret. På samme måte avgjøres spørsmål hvor det i disse vedtekter ikke finnes bestemmelser. Avgjørelsen kan forelegges førstkommende Landsmøte, men er bindende inntil Landsmøtet tar endelig standpunkt.

Endringer av disse vedtekter med tillegg kan bare skje på Landsmøtet etter forslag fremmet for Landsstyret innen 3 måneder før Landsmøtet holdes. Endringsforslag medsendes i sakspapirene som sendes delegatene senest 1 måned før Landsmøtet.
Forslag til vedtektsendringer må vedtas med 2/3 flertall.

Vedtektene trer i kraft etter Landsmøtets slutt.

§ 12 Navn og logo

Organisasjonens navn er Voksne med medfødt hjertefeil (forkortes VMH). Foreningens logo, og bruken av denne, står beskrevet i egen designmanual.

All bruk av logo, fonter og farger skal til enhver tid være i overensstemmelse med det som er vedtatt i designmanualen.

Tvister/spørsmål om designmanualen avgjøres av representantskapet i Forbundet medfødt hjertefeil etter innstilling fra Landsstyret.

§ 13 Registreringsplikt, arbeidsgiveransvar og annet

Dersom regionlag har fast ansatte, og dette medfører arbeidsgiveravgift eller trekkpliktige utbetalinger, skal laget registrere seg som arbeidsgiver, med de forpliktelser og rutiner dette medfører. Ansatte i regionlag kan ikke inneha tillitsverv i samme styre som har arbeidsgiveransvaret for vedkommende, men kan tiltre styret med tale- og forslagsrett.

For å bedre arbeidsvilkårene for tillitsvalgt ledelse, kan det ansvarlige organ avtale kompensasjon. Dette gjelder regionlag og Landsstyret.
Etablering av forretningsmessige foretak skal godkjennes av Landsstyret og registreres i foretaksregisteret.

VMH sentralt hefter ikke for regionlagenes økonomiske forpliktelser.

§ 14 Oppløsning av Voksne med medfødt hjertefeil

Beslutning om oppløsning av VMH kan bare skje ved uravstemning hvor minst 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene må ha avgitt stemme. Det må være avgitt minst 2/3 stemmer for oppløsning for at beslutning om dette kan tas.
I tilfelle oppløsning skal alle bankinnskudd, kontantbeholdninger og gjenstander tilfalle et fond med et styre som fordeler midler til forskning og fagutvikling på voksne med medfødt hjertefeil.

Regionlagene kan fortsette sitt arbeid selv om VMH oppløses.

HOVEDORGANISASJONENS VIRKSOMHET

§ 15 Hovedorganisasjonen

VMHs hovedorganisasjon består av: Landsmøtet, Landsstyret og administrasjonen.

§ 16 Ordinært Landsmøte og dets myndighetsområde

Landsmøtet er VMHs høyeste myndighet, og består av Landsstyret og representanter valgt på regionlagenes årsmøter etter følgende mandatfordeling:
A. 1 til 50 medlemmer 1 representant
B. 51 til 100 medlemmer 2 representanter
C. 101 til 200 medlemmer 3 representanter
D. 201 til 300 medlemmer 4 representanter
E. 301 til 400 medlemmer 5 representanter
F. 401 til 500 medlemmer 6 representanter
G. osv.

Definisjonen av et medlem, som grunnlag for mandatfordeling, regnes alle personer med betalt medlemskap per 31.12 året før landsmøtet.
For hver av delegatene velges vararepresentant.
Delegater og vararepresentanter bør sitte i regionstyret.

Såfremt Landsmøtet ikke bestemmer noe annet har VMHs medlemmer adgang som tilhørere med talerett.

Landsmøtet holdes annet hvert år innen 31. mai. Landsmøtet avgjør ethvert tvistemål mellom Landsstyret og regionlagene.
Landsstyret bestemmer dato for Landsmøtet og sender ut innkalling til alle medlemmer og foreløpig dagsorden med minst 6 måneders varsel. Saker som medlemmene ønsker behandlet på Landsmøtet, sendes Landsstyret med kopi til regionstyret slik at de er Landsstyret i hende senest 3 måneder før Landsmøtet avholdes.

Administrasjonen sender ut dagsorden til regionlagene og påmeldte landsmøtedelegater senest 1 måned før Landsmøtet avholdes. Alle utsendelser kan gjøres elektronisk.

Dagsorden skal inneholde:
– valg av 2 personer til å underskrive protokollen
– antall stemmeberettigede, godkjenning av eventuelle fullmakter – tellekorps
– ordstyrer
– revidert regnskap for foregående landsmøteperiode
– beretning for foregående landsmøteperiode
– innkomne forslag
– arbeidsplan for kommende periode
– budsjett for kommende år
– valg i henhold til disse vedtekter

Landsmøtet behandler:
– revidert regnskap for foregående år
– beretning for foregående landsmøteperiode – innkomne forslag
– arbeidsplan for kommende periode
– budsjett for kommende år
– honorar til landsstyret

Samt foretar valg av:
– 2 til å underskrive landsmøteprotokollen
– ordstyrer for Landsmøtet
– Leder
– Nestleder
– Nestleder 2
– Landsstyret med personlige vararepresentanter – kontrollkomité
– valgkomité med varamedlemmer
– revisor

Stemmerett på Landsmøtet har bare Landsstyrets medlemmer og de valgte delegater. Hver har bare en stemme. Landsstyrets medlemmer kan ikke delta i avstemminger over beretning og regnskap. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall (mer enn 50 prosent av stemmene), hvis ikke annet er bestemt i disse vedtekter. I tilfelle stemmelikhet anses et forslag som ikke vedtatt. Ved valg avgjøres stemmelikhet mellom 2 kandidater med omvalg.

Skriftlig valg kan gjøres når minst 1 av de stemmeberettigede ber om det.

Delegater til Landsmøtet samt landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen får dekket sine reise- og oppholdsutgifter av VMH i henhold til landsmøtes innkalling.

§ 17 Valgreglement og valgkomité

Mandat
Valgkomiteen innstiller for valg som skal skje under Landsmøtet. Innstillingen skal foreligge ved Landsmøtets åpning. Valgkomiteen kan under spesielle vilkår endre sin innstilling.

Sammensetning
Valgkomiteen velges på Landsmøtet og består av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. Gjenvalg kan skje. Valgkomiteens medlemmer må fratre sitt verv dersom de selv er kandidat til noen av de valg Landsmøtet skal foreta. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke ved gjenvalg til Valgkomiteen. Verv i Valgkomiteen kan ikke innehas av ansatte i foreningen. Dersom flere av valgkomitémedlemmene må fratre sine verv slik at den ikke er beslutningsdyktig, skal Valgkomiteen selv oppnevne nye medlemmer. Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer er til stede.
Valgkomiteens utgifter til reise og opphold ved Landsmøtet og andre møter dekkes av VMH.

Valgtekniske funksjoner
Valgkomiteen går ut til regionlag i god tid før Landsmøtet og ber om forslag til kandidater til ulike verv.. Valgkomiteen arbeider også selv aktivt for å rekruttere kandidater. Alle kandidater må være forespurt av Valgkomiteen på forhånd.

Valg av leder, nestleder og nestleder 2 krever alminnelig flertall (mer enn 50 prosent av stemmene). Alle kan gjenvelges. Valgkomiteen bør påse at det ved valg tilstrebes en viss kontinuitet.

Alle medlemmer til stede på Landsmøtet har anledning til å foreslå tilleggskandidater (benkeforslag) under selve Landsmøtet. Slike forslag må være godt gjennomtenkt og eventuelle kandidater som foreslås må være kontaktet og forespurt.

Ingen i VMHs landsstyre kan sitte i landsstyret, kontrollkomite og valgkomite til andre organisasjoner tilknyttet Forbundet medfødt hjertefeil.

Personer med medfødt, genetisk eller tidlig ervervet hjertefeil og deres pårørende skal utgjøre flertall i alle styrende organer.

§ 18 Ekstraordinært landsmøte

Landsstyret innkaller til ekstraordinært landsmøte med minst 2 måneders varsel når Landsstyret finner det påkrevd, eller når medlemmer og/eller regionårsmøtene som representerer minst 1/3 av VMHs medlemmer krever det. Delegater til ekstraordinært landsmøte er de som regionårsmøtet valgte til siste ordinære landsmøte. Dersom det ikke er valgt representanter på regionårsmøtet eller valgte delegater ikke kan møte, peker regionstyret ut delegater.

§ 19 Landsstyrets sammensetning, myndighet, ansvar og oppgaver

Landsmøtet velger Landsstyret.
Landsstyret er sammensatt av følgende 8 representanter:
Leder
Nestleder
Nestleder 2
Region øst: 1 representant fra Innlandet, Viken og Oslo.
Region sør: 1 representant fra Vestfold og Telemark og Agder. Region vest: 1 representant fra Rogaland og Vestland.
Region midt: 1 representant fra Møre og Romsdal og Trøndelag. Region nord: 1 representant fra Nordland og Troms og Finnmark.

Regionrepresentanten bør sitte i regionstyret eller bør som regel delta på styremøtene. Regionrepresentanten har talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett – med mindre denne sitter i regionstyret selv.
Regionrepresentanten og regionstyret er gjensidig ansvarlig for å holde hverandre informert, blant annet ved å sende hverandre møteprotokoller.

Hver regionrepresentant har 1. og 2. vararepresentant fra sin region. Regionstyrene foreslår kandidater til landsstyrets valgkomite i god tid før Landsmøtet.

1. vararepresentant innkalles når den faste representanten melder forfall. Dersom 1. vararepresentant ikke kan stille, innkalles 2. vararepresentant.
Nestleder er stedfortreder ved leders fravær. Ved nestleders fravær representerer nestleder 2.

Personer med medfødt, genetisk eller tidlig ervervet hjertefeil og deres pårørende skal utgjøre flertall i alle styrende organer.

Daglig leder i VMH har forslagsrett og talerett i alle organer, men ikke stemmerett. Eventuelle andre innkalte representanter for administrasjonen har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Sekretærfunksjonen ivaretas av Landsstyret.
Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av representantene er til stede. Valgt leder fremmer saksliste til møter sammen med administrasjonen.

Hvis leder fratrer rykker nestleder opp som ny leder, og nestleder 2 opp som ny nestleder. Hvis også nestleder fratrer rykker nestleder 2 opp som ny leder av Landsstyret – i dette tilfellet kan Landsstyret selv velge ny nestleder blant Landsstyrets medlemmer valgt på landsmøtet.

Landsstyret skal innkalles med minst tre ukers varsel og avholder minst fire styremøter årlig. Landsstyret innkalles forøvrig når de finner det påkrevd og når minst 1/3 av Landsstyrets medlemmer krever det. Landsstyret leder alle organisasjonens anliggende i samsvar med VMHs vedtekter og Landsmøtets vedtak. Landsstyrets vedtak fattes med alminnelig flertall (mer enn 50 prosent av stemmene). Ved stemmelikhet ansees vedtak som ikke fattet.

Landsstyret kan sende viktige saker til uravstemning.
Landsstyrets leder og nestleder sitter i hovedstyret i Forbundet medfødt hjertefeil.
Landsstyret inngår i representantskapet i Forbundet medfødt hjertefeil.
Landsstyres leder, nestleder og 2 nestleder utgjør Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget kan møtes mellom Landsstyrets møter og ta beslutninger på vegne av styret i enkelte saker.

§ 20 Regnskap og revisjon

VMHs regnskap revideres av registrert revisor og forelegges Landsmøtet for godkjennelse.

I år mellom landsmøter forelegges revidert regnskap og revisors beretning til kontrollkomiteen. Regnskapet skal være godkjent av kontrollkomiteen 1 måned etter godkjent revisjon.

I år mellom landsmøter orienteres regionlagene om regnskapet for foregående år, og inneværende års budsjett. Dette gjøres av regionlagets representant.

VMHs budsjett for kommende år skal forelegges kontrollkomiteen for godkjennelse senest 1. februar i budsjettåret for år mellom Landsmøtene.

§ 21 Kontrollkomité

Sammensetning
Kontrollkomiteen skal bestå av en leder, to medlemmer og et varamedlem av VMH, og skal velges på landsmøte for to år. Medlemmer av Landsstyret og ansatte er ikke valgbare. Gjenvalg kan skje. Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke inneha andre verv i organisasjonen. Medlemmer av kontrollkomiteen kan delta i ulike utvalg.
Kontrollkomiteens mandat:
Kontrollkomiteen skal se etter at foreningen blir drevet i samsvar med vedtekter, budsjett og handlingsplan samt vedtak gjort av Landsmøte og landsstyret. Komiteen har ikke anledning til å omgjøre vedtaket fattet av Landsmøte og landsstyret.

I år mellom landsmøter forelegges revidert regnskap og revisors beretning kontrollkomiteen. Regnskapet skal være godkjent av kontrollkomiteen 1 måned etter godkjent revisjon.

Landsstyrets leder skal sørge for at kontrollkomiteen får kopi av innkalling til landsstyremøte og protokoll fra landsstyremøte når disse sendes ut. Kontrollkomiteen skal også ha løpende tilsendt budsjett og regnskap for prosjekter. Komiteen kan ellers kreve de opplysninger de finner nødvendig for sitt arbeid.

Kontrollkomiteen skal gjennomgå revisjonsprotokollen og påse at revisjonsmerknadene blir fulgt opp.

Kontrollkomiteen skal avholde minst 2 møter pr år. I det ene av møtene skal kontrollkomiteen foreta en kritisk gjennomgang av årsregnskap når dette er klart til behandling i Landsstyret. Referat fra kontrollkomiteens møter skal sendes landsstyret ved leder.

Kontrollkomiteen deltar på minst et styremøte i året. Spørsmål fra kontrollkomiteen til styret og/eller daglig leder bør stilles skriftlig i forkant.

Kontrollkomiteen er ansvarlig overfor Landsmøtet og skal ved hvert Landsmøte legge frem en melding. Medlemmene skal møte på Landsmøtet.

Kontrollkomiteens utgifter til reise og opphold dekkes av VMH.

§ 22 Administrasjonen

Landsstyret ansetter daglig leder.

REGIONLAGENES VIRKSOMHET

§ 23 Regionlag

Medlemmene er organisert i regionlag. Regionlagenes oppgave er å trekke opp felles linjer for medlemmene, lede og stimulere dem i arbeidet, samt virke for organisasjonens utbygging i regionlagenes område.

§ 24 Årsmøte

Regionlagenes høyeste myndighet er regionårsmøtet. Representanter til regionårsmøtet er medlemmer som har betalt kontingent siste år. Regionstyret innkaller til regionårsmøtet med fire ukers varsel. Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar måned. Ved regionårsmøtet kan ikke representanter møte med fullmakter. Innkallingen kan gjøres elektronisk.

Regionårsmøtet behandler: – beretning fra styret
– revidert regnskap
– innkomne forslag

– arbeidsplan
– budsjett for kommende periode

– Samt foretar valg av:
– ordstyrer for årsmøtet
– to personer til å signere årsmøteprotokollen
– tellekorps for årsmøtet
– regionstyre
– delegater til neste Landsmøte i år med Landsmøte
– valgkomité
– revisor eller to uavhengige regnskapskyndige personer I tillegg bør det velges 2 varamedlemmer til regionstyret. Alle velges ved særskilt valg på årsmøtet.

Delegater til landsmøtet med vararepresentanter velges på regionårsmøtet. Dersom regionårsmøtet godkjenner det kan disse utpekes av regionstyret.
Forslag som ønskes behandlet på regionårsmøtet må være regionstyret i hende senest 14 dager før regionårsmøtet.

Medlemmene skal få tilsendt sakspapirer i forkant av årsmøtet, senest 3 dager før. Papirene kan sendes elektronisk.

Stemmerett til regionårsmøtet har alle medlemmer som har betalt kontingent foregående kalenderår. Regionstyrets medlemmer kan ikke delta i avstemninger over beretning og regnskap.
Alle saker avgjøres med alminnelig flertall (mer enn 50 %). Ved stemmelikhet ansees et forslag som ikke vedtatt.

Medlemmene i regionlaget har stemme-, tale- og forslagsrett på regionårsmøtet.
Såfremt regionlagsårsmøtet ikke bestemmer noe annet har andre medlemmer i VMH adgang som tilhørere med talerett

Protokoll fra regionårsmøtet sendes medlemmer, kontrollkomiteen samt VMHs administrasjon senest 6 uker etter regionårsmøtet. Utsendelse kan gjøres elektronisk.

Eventuell dekning av reise- oppholdsutgifter til årsmøtet avgjøres av det enkelte regionlag i henhold til innkallingen.

§ 25 Valgreglement og valgkomité

Mandat
Valgkomiteen innstiller for valg som skal skje under årsmøtet. Innstillingen skal foreligge ved årsmøtets åpning. Valgkomiteen kan under spesielle vilkår endre sin innstilling.

Personer med medfødt, genetisk eller tidlig ervervet hjertefeil og deres pårørende skal utgjøre flertallet i styrende organer.

Sammensetning
Valgkomiteen består av 2 medlemmer som velges på årsmøtet. Gjenvalg kan skje. Valgkomiteens medlemmer må fratre sitt verv dersom de selv er kandidat til noen av de valg årsmøtet skal foreta. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke ved gjenvalg til Valgkomiteen. Verv i Valgkomiteen kan ikke innehas av ansatte i foreningen. Dersom et medlem av Valgkomiteen fratrer sitt verv slik at Valgkomiteen ikke lenger er beslutningsdyktig, må regionlagets styre oppnevne et nytt medlem.

Valgtekniske funksjoner – årsmøte regionlag
Valgkomiteen går ut til medlemmene i god tid før årsmøtet og ber om forslag på kandidater til ulike valg. Valgkomiteen arbeider også selv aktivt for å rekruttere kandidater. Alle kandidater må være forespurt av Valgkomiteen på forhånd. Valgkomiteen bør tilstrebe at innstilling til valg som skal foregå på årsmøtet, blir sendt ut til medlemmene samtidig som innkalling. Valgkomiteen bør påse at det ved valg tilstrebes en viss kontinuitet.

Alle medlemmer til stede på årsmøtet har anledning til å foreslå tilleggskandidater (benkeforslag) under selve årsmøte. Slike forslag må være godt gjennomtenkt og eventuelle kandidater som foreslås må være kontaktet.

Personer med medfødt, genetisk eller tidlig ervervet hjertefeil og deres pårørende skal utgjøre flertallet i styrende organer.

§ 26 Ekstraordinært årsmøte

Regionstyret innkaller til ekstraordinært regionårsmøte når styret finner det påkrevd, eller hvis minst 1/3 av regionlagets medlemmer krever det. Ekstraordinært regionårsmøte innkalles med minst 3 ukers varsel, samtidig som møtets dagsorden gjøres kjent. Ekstraordinært regionårsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp på dagsorden.

Innkallingen kan gjøres elektronisk.

§ 27 Regionlagets styre

Regionstyret bør bestå av inntil 7 medlemmer, og skal bestå av minst 3 medlemmer. 1 leder
1 nestleder
1 kasserer

1 sekretær
Styremedlemmer
Alle i styret velges for ett eller to år av gangen.

Man bør tilstrebe en viss kontinuitet, slik at ikke alle er på valg samtidig.

Personer med medfødt, genetisk eller tidlig ervervet hjertefeil og deres pårørende skal utgjøre flertallet i styrende organer.

VMH bør unngå at det i styrer, komiteer og utvalg sitter personer fra samme familie/slekt (foreldre, barn, ektefelle/samboer, søsken, svoger/svigerinne, tante/onkel, besteforeldre). Dersom dette likevel skjer, skal minst to andre i samme styre, komite eller utvalg være med i forberedelse og beslutning av saker av betydning. Personer med slike nære bånd kan ikke ha signaturrett sammen.

§ 28 Ansvar og arbeidsoppgaver

Regionstyret skal lede arbeidet i overensstemmelse med disse vedtekter, samt VMHs og regionårsmøtets vedtak, og er det formidlende ledd mellom Landsstyret og lokallag, medlemmene i regionen.

§ 29 Økonomi, regnskap og revisjon

Regionlag og alle selvstendige enheter i VMH er regnskapspliktig, og skal føre regnskap etter retningslinjer trukket opp av Landsstyret. Alle regnskap skal være innlevert VMHs administrasjon før 1. mars det påfølgende år.
Regionlagene skal få sine regnskap revidert av to uavhengige, regnskapskyndige personer eller registrert revisor.
Regionlag kan ikke oppta lån eller på annen måte forplikte VMH økonomisk, uten godkjennelse av Landsstyret på forhånd. Regionlag som har, anskaffer eiendommer eller oppretter fond, skal ha særskilte statutter for disse.
Statuttene godkjennes av landsstyret.

VMH sentralt hefter ikke for regionlags økonomiske forpliktelser.
Ved opprettelse av lokallag, skal lokallagene økonomisk være underlagt regionlagene. Lokallag som har anskaffet eiendommer eller oppretter fonds, skal ha særskilte statutter for disse. Statuttene skal godkjennes av Landsstyret.
Lokallag må ha skriftlig godkjennelse på forhånd ved kjøp av fast eiendom.
Lokallag kan ikke oppta lån eller inngå andre økonomiske forpliktelser uten godkjennelse av Landsstyret på forhånd. VMH sentralt hefter ikke for de økonomiske forpliktelser lokallag inngår.

§ 30 Faste utvalg og tidsbegrensede oppgaver

Regionstyret kan oppnevne arbeidsgrupper på eget initiativ eller etter forslag fra medlemmene. Arbeidsgrupper er et utvalg nedsatt av regionstyret for å arbeide med konkrete arbeidsoppgaver på vegne av styret / regionlaget. Regionstyret utarbeider retningslinjer for grupper i hvert enkelt tilfelle.

§ 31 Rapportering

Den enkelte regions landsstyrerepresentant kan innkalles uten møteplikt, med tale og forslagsrett til regionlagets styremøter. Regionens landsstyrerepresentant skal ha tilsendt protokoll fra disse møtene. Protokoll fra regionlagenes styremøter sendes styremedlemmene. Innsigelser mot protokollen må sendes skriftlig innen 8 dager fra utsendelse. Protokollen skal også sendes VMHs administrasjon.

§ 32 Oppløsning/nedleggelse av regionlag

Ved regionlags oppløsning/nedleggelse eller utmelding av foreningen tilfaller alle midler og eiendeler foreningen sentralt. Slike midler og eiendeler oppbevares særskilt i 4 år. Hvis det i løpet av denne tid blir stiftet nytt regionlag på samme sted skal midlene og eiendelene overføres det nye regionlaget. I motsatt fall vil Landsstyret bestemme hvor midlene og eiendelene overføres.

Forslag til nedleggelse av regionlag må fremmes på et ordinært årsmøte, og eventuelt vedtas på neste ordinære årsmøte. Til dette årsmøte må alle medlemmer bli kalt inn, og dagsorden opplyses på forhånd. Sittende styre vil ha ansvar for laget i året som går mellom forslag og avgjørelse.