Traumer og traumebehandling

Dette er en forkortet versjon av en artikkel om traumer og traumebehandling skrevet av spesialist i voksenpsykologi Harald Bækkelund.

Du finner hele artikkelen på psykologiforeningens hjemmesider.

Svært mange mennesker har hatt opplevelser som har vært skadelige, fått dem til å frykte for livet eller krenket dem dypt. Slike hendelser omtales ofte som psykologiske traumer, og det er helt naturlig å ha sterke reaksjoner på slike hendelser. For noen vil imidlertid plagene vedvare og etterhvert medføre psykiske helseplager.

Hva er en traumatisk hendelse?

Ordet traume betyr skade eller sår. Felles for nesten alle traumatiske hendelser er at traumer:

  • kommer plutselig, er ukontrollerte og overveldende,
  • vekker en ekstrem følelse av hjelpeløshet og redsel
  • ofte er en trussel mot liv og helse
  • kan føre til at du blir alvorlig skadet

og/eller rammer andre slik at du blir vitne til alvorlig overgrep eller andres lidelse eller død.

Reaksjoner og plager

De fleste mennesker vil ha sterke psykologiske reaksjoner under en livstruende hendelse og i den umiddelbare tiden etterpå, som redsel, konsentrasjonsproblemer, søvnvansker eller påtrengende bilder eller sansefornemmelser som er knyttet til traumehendelsen, både på dagtid og i drømmer. Etter en tid vil disse reaksjonene for de fleste avta.

For mennesker som opplever gjentatte traumatiske hendelser eller over lengre perioder lever i stor fare, vil reaksjonene på fare og stress vedvare lengre også etterpå. I tillegg er det enda større fare for å få psykiske plager senere.

Vi vet ikke sikkert hvem som vil utvikle plager etter å ha opplevd traumatiske hendelser eller hvilke plager de vil få.

Tidligere traumatiske opplevelser øker sjansen for at man vil få plager dersom man blir rammet på nytt. Noen faktorer ser også ut til å gi noe beskyttelse mot traumereaksjoner, slik som intelligens, gode og støttende sosiale relasjoner, god fysisk helse og psykologiske strategier preget av optimisme og aktiv mestring.  Det er imidlertid viktig å understreke at plager etter traumatiske hendelser kan ramme alle mennesker og ikke er et uttrykk for svakhet.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

En del mennesker som blir rammet av traumatiske hendelser vil oppleve at de umiddelbare reaksjonene vedvarer over lengre tid. Dette omtales diagnostisk som PTSD og er en av de vanligste psykologiske senskadene av traumatiske hendelser.

PTSD består hovedsakelig av fire hovedkriterier:

  • Du har vært utsatt for en hendelse som de fleste ville oppfattet som alvorlig og overveldende.
  • Du opplever stadige intense erindringer eller flashbacks fra hendelsen, eventuelt også som gjentatte mareritt om natten.
  • Du unngår så godt du kan å tenke på hendelsen. Du unngår steder, situasjoner og mennesker som kan minne deg om hendelsen, isolerer deg sosialt og blir følelsesmessig avflatet.
  • Du har en opplevelse av å være mer skvetten, urolig og anspent, og du føler at du må være på vakt.

Mennesker med PTSD opplever at de ikke føler seg trygge, selv om de objektivt sett er utenfor fare. Mange med senskader etter traumatiske hendelser beskriver imidlertid også flere andre plager enn de som er beskrevet i kriteriene for PTSD.

Les også: Traumer etter sykdom

Billedtekst: PTSD eller traumereaksjoner kan gjøre at nervesystemet og kroppen er på vakt, man er hele tiden klar for å raskt reagere. Man kan også være på vakt innover: på vakt mot nye symptomer fra hjertet. Illustrasjon: Bulat Silvia, Dreamstime.com