Stor mangel på kunnskap om psykisk helse i hjelpeapparatet

En ny rapport fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Koble kropp og sinn, viser at mange med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever å bli møtt av et helsevesen som ikke klarer å koble kropp og sinn.

Hovedfunnene i rapporten er som følger:

  • Det er behov for mer kunnskap om hvordan somatisk sykdom og påvirker psykisk helse, og motsatt.
  • Helsevesenet må se hele mennesket og jobbe mer tverrfaglig og tverrsektorielt.
  • Flere funksjonshemmede må få tilgang på tjenester for psykisk helse.
  • Psykiske reaksjoner på somatiske plager og livskriser må bli sett, hørt og forstått.
  • Funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende trenger flere mestringstilbud og lavterskeltilbud.

– Vi har et helsevesen som ikke møter hele mennesker. Somatisk og psykisk helse blir sortert hver for seg, og mange personer med funksjonsnedsettelser opplever at det fysiske blir totalt overskyggende for det psykiske, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO i en artikkel på FFO.no.

I undersøkelsen etterlyser ni av ti av medlemsorganisasjonene kunnskap om psykisk helse i hjelpeapparatet.

– Det er et hoderystende høyt tall. Vi hører om et somatisk helsevesen som er flink til å drøfte det fysiske, men som ikke snakker så mye om det psykiske. Det er som et rullebånd hvor hver del har blitt så spesialisert at ingen har ansvaret for å se hele mennesket. Helsevesenet mangler en tverrfaglig tilnærming til psykisk og somatisk helse, og vi savner forebyggende tiltak mot psykiske plager blant kronisk syke, sier Elvestad.

FFO har også dybdeintervjuet 13 informanter med minst en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse. Felles for dem alle er at de har erfaringer med hvordan somatisk og psykisk helse påvirker hverandre. Flere av informantene forteller om hvordan de ikke får den psykologiske oppfølgingen de har behov for, at de møter helsepersonell som ikke gir god nok informasjon om psykisk helse, og at de ikke blir hørt og forstått når de forteller om sine psykiske vansker knyttet til somatisk helse.

Les hele saken og last ned rapporten her.