Oppdaterte råd om vaksine

Mange voksne med medfødt hjertefeil spør seg nå: Når er det min tur å få vaksine?

Det kan vi dessverre ikke svare på. Det avhenger av flere faktorer, som antall vaksinedoser som er tilgjengelig, antall vaksinedoser som sendes din kommune, organiseringen av vaksinasjonen i kommunen – og ikke minst hvilken helsetilstand du har.

Her er våre oppdaterte råd til deg

    1. Det er opp til den enkelte om de ønsker å ta vaksinen eller ei. Vaksinene er helt nye, og det finnes få data om langtidseffektene. Men det er til nå lite som tyder på at den er mer risikabel å ta enn en vanlig influensavaksine.
    2. De aller fleste med medfødt hjertefeil tilhører FHIs prioriteringsgruppe 5, 6 og 7, avhengig av alder. Men noen få, ca. 400 personer i Norge, kan tilhøre gruppe 4. Det gjelder de som er Fontan-operert, har Eisenmenger syndrom eller pulmonal hypertensjon. Det åpnes nemlig for individuell vurdering i gruppe 4 og Norsk Cardiologisk selskap sin arbeidsgruppe for medfødte hjertefeil har skrevet et brev der de anbefaler at alle i disse diagnosegruppene blir prioritert (les mer om det nedenfor). I tillegg kommer andre som er nevnt spesifikt i omtalen av grupper med høy risiko for alvorlig forløp av Covid-19, som transplanterte. FHI presiserer også at annen svært alvorlig sykdom også kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller også vurderes individuelt av lege. Hele prioriteringsrekkefølgen for koronavaksine finner du her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/
    3. Dersom du har spørsmål om hvor du er i køen, eller vil vite mer om når du kan forespeiles å få vaksine i din kommune, ta kontakt med din fastlege. Det er fastlegene og de enkelte kommunene som har ansvar for organisering av vaksinering og prioriteringslistene. For spesielle medisinske spørsmål kan du også kontakte din behandlende kardiolog.
    4. Sjekk din kommunes nettsider om de oppfordrer sin befolkning til å registrere seg noe sted hvis de ønsker vaksine, som for eksempel i Helseboka.no. Stadig flere kommuner har digital registrering. Hvis mulig, legg inn diagnoser, medisiner med mer i kommentarfelt eller andre steder!
    5. Dersom du tilhører noen av diagnosegruppene nevnt over, kan du for eksempel ta med uttalelsen fra arbeidsgruppen for medfødt hjertefeil i Norsk Cardiologisk Selskap (se nederst i saken) til din fastlege.

Bakgrunn for uttalelsen

Lederen av arbeidsgruppen for medfødt hjertefeil i Norsk Cardiologisk selskap, Elisabeth Leirgul, sier følgende om gruppens uttalelse:

– Vår intensjon har vært å identifisere noen diagnoser som vi mener skal prioriteres på generelt grunnlag. Men det kan selvsagt også være andre som også skal prioriteres etter en individuell vurdering.

Leirgul arbeider som overlege ved kardiologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus.

– Ta gjerne med uttalelsen til fastlegen, som da får litt hjelp i prioriteringen, oppfordrer hun.

Ved Haukeland hjelper de gjerne pasienter som er innom med å vurdere om de trenger å prioriteres høyt i vaksinekøen, og de svarer alle som spør så godt de kan. Men spesialisttjenesten har i utgangspunktet ikke noen rolle i vaksineringsprosessen. Hennes råd er derfor de samme som VMH sine.

– De som er Fontan-operert, har Eisenmenger syndrom eller pulmonal hypertensjon, kan ringe fastlegen og mase. De fleste med øvrige diagnoser har ikke stor risiko for alvorlig forløp av Covid-19, og havner på generelt grunnlag lenger ned på prioriteringslista, forklarer Elisabeth Leirgul, som understreker at hvert enkelt tilfelle må vurderes individuelt.

Erfaring viser at alder er den aller største risikoen, og at de med vanlige, ervervede hjertesykdommer dermed løper en høyere risiko enn de med medfødt hjertefeil når det gjelder Covid-19.

– Yngre får sjelden alvorlig forløp av Covid-19, selv om de har dårlige lunger i utgangspunktet, forteller Leirgul. I risikovurderingen skiller hun mellom to ting: Hvor syk du risikerer å bli av viruset, og hvordan du vil tåle å bli alvorlig syk.

– De med medfødt hjertefeil har liten risiko for alvorlig sykdom, men dersom de blir alvorlig syke, er det noen som vil tåle det dårlig, oppsummerer overlegen.

Uttalelse fra Arbeidsgruppen for medfødt hjertefeil i Norsk Cardiologisk Selskap:

«Råd angående prioritering av vaksine mot SARS-Cov-19 for pasienter med alvorlig medfødt hjertefeil

I prioriteringsveilederen til Folkehelseinstituttet er enkelte pasientgrupper (6 grupper) prioritert utover den aldersbestemte prioriteringsrekkefølgen for vaksinasjon i Norge. Denne listen inkluderer hjertetransplanterte, men ikke øvrig hjerte- og karsykdom. Listen er mer utfyllende, men det er kun disse seks gruppene som har blitt prioritert.

I Norge er det ca. 10.000 voksne pasienter med medfødt hjertefeil. De fleste av disse er unge, og vil derfor få vaksine relativt sent, ifølge prioriteringsveilederen. For et lite mindretall av disse, vil en moderat til alvorlig lungeinfeksjon kunne gi er økt risiko for alvorlig sykdom og tidlig død.

Dette gjelder pasienter med kun ett hjertekammer hvor blodet renner passivt gjennom lungen (Fontan sirkulasjon), og pasienter med høyt blodtrykk i lungekretsløpet (pulmonal hypertensjon eller Eisenmenger syndrom). Selv en lett lungeinfeksjon kan være farlig for disse pasientene, og man anbefaler derfor rutinemessig vaksine mot influensa og pneumokokker (lungebetennelse). I Norge gjelder dette anslagsvis 400 individer.

Prioriteringsveilederen åpner for vurdering av enkeltpasienter fra lege. Legene i Arbeidsgruppen for medfødt hjertesykdom i Norsk cardiologisk selskap, vurderer at de nevnte tilstandene (Fontan/pulmonal hypertensjon/Eisenmenger) utgjør en slik risiko, og derfor kvalifiserer for prioritet i gruppe 4.

Det er imidlertid ingen dokumentasjon på sikkerhet av vaksinen hos individer med medfødt hjertesykdom, da disse pasientene ikke er inkludert i studier. Man kjenner til at enkelte kan få alvorlige bivirkninger av vaksinen, og vi mangler dessverre erfaring for pasientgruppen vår. Vår fremste ekspertise ved FHI anbefaler imidlertid at alle tar vaksinen.

Vi anbefaler derfor at den enkelte selv må ta stilling til vaksinen. Dersom man ønsker å vaksineres tidlig, må dette organiseres via fastlege og kommunehelsetjenesten.

Det er fremdeles slik at det sikreste er å unngå sykdom. Med økende grad av vaksinasjon i befolkningen, vil man i større grad oppnå flokk immunitet, med mindre risiko for selv å bli syk, også uten vaksine.»