Hva mener de politiske partiene om tannhelse

Er tannhelse viktig for deg? Her ser du hva de ulike partiene mener om tannhelsetjenesten. Godt valg!

Fagforbundet Ung mener at tannhelse har blitt den norske velferdsstatens siste hull. Likevel viser de politiske partiprogrammene at de fleste egentlig er enige i at den norske tannhelseordningen trenger vesentlige forbedringer.

Forbundet refererer til tall fra Statistisk Sentralbyrå som sier at så mange som 140.000 nordmenn hvert eneste år lar være å dra til tannlegen fordi de ikke har råd. Mange opplever at selv de minste inngrep resulterer i store regninger. Ifølge Fagforbundet Ung har vi nå en underklasse av vanlige folk som får stadig dårligere tenner fordi de ikke kunne ta tak i problemet da det begynte. Til slutt har latt det gå så langt at det vil koste mange månedslønner å få orden på alt.

Som VMH også påpeker, er en god tannhelse viktig for å redusere faren for andre sykdommer og lidelser. En god offentlig tannhelseordning vil kunne spare samfunnet for mye penger som i dag blir brukt til behandling av alvorlige sykdommer som oppstår på grunn av folks dårlige tenner. Det kunne i tillegg spart mange mennesker for smerte, sykdommer og store utgifter.

Høyre

jobber for å sikre at de som av sykdomsårsaker som fører til store tannhelseutgifter eller ikke er i stand til å ta vare på tennene sine, får bedre skjermingsordninger. De vil øke støtten til de gruppene som har dårlig økonomi, høye tannhelseutgifter og tannhelseutgifter som er knyttet til sykdom. Høyre vil også styrke en ny stønadsordning til tannløse, til tannbehandling ved munntørrhet, og til tortur- og voldsutsatte og pasienter med odontofobi.

Arbeiderpartiet

mener at alle skal være sikret en god tannhelse. God forebygging og tilgang på tannhelsetjenester over hele landet er viktig. De vil få fortgang i arbeidet med det forebyggende arbeidet for god folketannhelse og har som mål at det offentlige gradvis skal ta et større ansvar på tannhelsefeltet. Vi vil innføre gratis tannhelsekontroll for eldre over 75 år.

Fremskrittspartiet

mener at tannhelsetjenesten må styrkes, både med økt utdanning av tannhelsepersonell og bedre refusjonsordninger. Partiet vil videreutvikle satsingen på forebyggende tannhelse, med særlig fokus på unge og på syke eldre. De vil bedre refusjonsordningene for sykdomsrelatert tannbehandling, og på sikt redusere kostnadene til egenandeler på lik linje med øvrig helsebehandling.

Kristelig folkeparti

mener at det offentliges engasjement må rettes mot grupper som anses å ha et særlig behov for tannhelsetjenester. De ønsker en reform av tannhelsetjenesten basert på offentlig ansvar og styring, refusjon fra folketrygden og begrensing av egenbetalingen.

Miljøpartiet de grønne

vil at tannhelsetjenester skal være gratis fram til fylte 25 år. Deretter skal de inkluderes i egenandelsordningen gjennom folketrygden.

Senterpartiet

vil ha gratis tannhelsebehandling fram til 21 år. Partiet vil utvide Folketrygdens ansvar for å dekke utgifter til tannhelse til flere grupper med spesielle behov i tillegg til de grupper som så langt har kommet inn under slike ordninger.

Sosialistisk venstreparti

mener at tenner er en del av kroppen og at alle skal ha råd til å gå til tannlegen. SV vil at tannhelse skal bli en del av folketrygden, og en del av det ordinære helsesystemet. Først vil de dekke tjenestene til dem som trenger det mest, før de gradvis innfører en maksgrense for egenbetaling for alle nødvendige tannhelsetjenester. Egenandelsgrense på maksimum 2500 kr (2016-tall).

Venstre

mener tannhelse er et offentlig ansvar og vil utvide tannhelseordningen med offentlig fullfinansiering til utsatte grupper, slik at blant annet rusavhengige, kronikere og pasienter med manglende evne til egenomsorg får gratis behandling. Partiet vil delfinansiere nødvendige tannlegekostnader ved å innføre en høykostnadsbeskyttelse der det offentlige dekker en andel av kostnader over 10.000 kroner.

Rødt

vil ha gratis tjenester innen helse og omsorg og utvide helsebegrepet til også å gjelde øyne og tenner.

Helsepartiet

mener at tennene er en del av kroppen og en viktig del av individets helse. Helsepartiet vil opprette en tannhelsetjeneste som utføres ved godkjente tannklinikker eller av tannleger i den offentlige helsetjenesten der det betales egenandeler for tjenester som faller inn under de ordinære egenandel- og frikortordningene.