Kjønnsforskjeller og risikofaktorer hos voksne med Fallot

En ny, norsk studie viser at mannlige Fallot-pasienter har mer påvirket ventrikkelfunksjon enn kvinnelige. 25 prosent av pasientene, uansett kjønn, har utviklet arytmi 30 år etter kirurgisk korreksjon.

Doktorgradsstipendiat Alessia Quattrone har gjennomført en studie ved OUS Rikshospitalet hvor hun har sett på medisinske undersøkelser av 148 pasienter med Fallots tetrade (TOF). Studien er utført med overlege Mette-Elise Estensen som veileder.

Studerte langtidsoppfølging

De inkluderte pasientene er over 18 år (37 +/- 10 år i gjennomsnitt), 54 prosent var kvinner og alle ble operert som barn. Man ønsket gjennom studiet å se om langtidsoppfølging av pasienter med TOF kan avdekke redusert hjertefunksjon og forekomst av arytmi, og om man kunne finne kjønnsforskjeller i utvikling av komplikasjoner.

Når man har hjertefeilen Fallots tetrade, vil blodet som kommer inn i høyre hjertehalvdel møte motstand på vei mot lungene på grunn av den trange klaffen. Det finner da en lettere vei gjennom hullet i hjerteskilleveggen og inn i venstre hjertehalvdel. Der renner det videre ut i kroppen. Problemet er at blodet er oksygenfattig, da det ikke har vært innom lungene og tatt opp oksygen. Dermed får kroppens muskler og organer mindre oksygentilførsel enn det er behov for, og man blir cyanotisk.

Risiko for arytmi

Hjertefeilen korrigeres ved at man lukker hullet i skilleveggen slik at blodet ikke kan renne fra høyre til venstre side. Pulmonalklaffen må åpnes slik at den kan forsyne lungene med mer blod, og dette gjøres på flere ulike måter (se pasientbrosjyre utarbeidet av VMH og OUS ).

Ved å åpne opp pulmonalklaffen, reduserer man motstanden blodet møter, og dermed også høyre hjertehalvdels arbeidsbelastning.

TOF er den mest vanlige cyanotisk medfødte hjertefeilen, og har blitt kirurgisk korrigert helt siden 1954. I dag er leveutsiktene gode for pasienter med TOF, og etter kirurgisk korreksjon har de fleste god livskvalitet, nesten like høy som i befolkningen ellers. Likevel ser man at langtidsoverlevelsen er signifikant lavere enn i befolkningen ellers. For selv om medisinsk og kirurgisk behandling har blitt betydelig bedre med årene, har de med TOF har høy risiko for å utvikle arytmi. Da er man spesielt bekymret for ventrikulær arytmi, som igjen kan føre til plutselig død.

Forskjell på menn og kvinner

Studiet til dr. Quattrone har inkludert medisinske undersøkelser som EKG, belastningstest, blodprøver, hjerteultralyd og 24-timers EKG-registrering. Tidligere studier har vist at ventrikulær arytmi og hjertesvikt er vanlige komplikasjoner hos voksne som er operert for TOF. Funnene i dette studiet viser at alle pasientene har utviklet redusert høyre ventrikkelfunksjon. Dette er som forventet, på grunn av den strukturelle hjertefeilen og tidligere kirurgisk korreksjon.

De mannlige pasientene hadde signifikant mer påvirket ventrikkelfunksjon, både på høyre- og venstre hjertehalvdel, enn de kvinnelige pasientene. De aller fleste har likevel god arbeidskapasitet, uansett kjønn, noe som indikerer at den reduserte hjertefunksjonen primært er asymptomatisk, altså uten symptomer.  Forekomsten av ventrikulær arytmi var høy; 25 prosent 30 år etter kirurgisk korreksjon. Her er det ingen kjønnsforskjeller i studiepopulasjonen. 14 prosent av pasientene i studiet har fått implantert ICD.

Dr. Quattrones studie viser viktigheten av faste kontroller gjennom hele livet. Kontrollene og de medisinske undersøkelsene kan avdekke forandringer på ekko og EKG, og endringer i blodprøver. Dermed kan man fange opp tidlige tegn på utvikling av ventrikulære arytmier og hjertesvikt.

Les hele artikkelen i Open Heart

Tekst: Solvor Eliassen

Illustrasjon: Michael Bjaanes