Hvorfor er god munn- og tannhelse så viktig for voksne med medfødt hjertefeil?

Munn- og tannhelse er kjent tematikk for voksne med medfødt hjertefeil. På poliklinisk kontroll får mange informasjon om viktigheten av god munn- og tannhelse og regelmessige kontroller hos tannlege for å forebygge mulig infeksjon på hjertet. Men studier viser at informasjonen glipper og ikke kommer frem.

Hvert år markeres munnhelsedagen 20.mars. Den har som mål å sette søkelys på viktigheten av god munnhelse og forankre betydningen av munnhelsen for den generelle fysiske helsen og velværet.

Les også: Mangler kunnskap om tannhelse

Risiko for endokarditt

Dårlig munn- og tannhelse er en kjent risikofaktor for infeksiøs endokarditt (heretter IE), altså infeksjon på hjertets egne eller kunstige klaffer, hjertemuskulatur eller kunstige materialer som er innoperert. Mange voksne med medfødt hjertefeil har risiko for å utvikle IE. God munn- og tannhygiene er det beste tiltaket for å forebygge dette. IE kan være en livstruende tilstand.

Risikoen for å utvikle IE blant GUCH-pasienter er betraktelig høyere enn i befolkningen ellers. Sykdommen er livstruende, med en dødelighet på 16 prosent selv om man er på sykehus. Forekomsten er bare 1,1 per 1000 pasienter per år, men jo mer kompleks hjertefeil man har, jo høyere er risikoen. Små skader eller arr i klaffer eller hjertemuskulatur skaper grobunn for at bakterier kan feste seg og vokse. Disse bakteriene kan komme inn i blodbanen via munnen, men også via sår i huden, invasive undersøkelser og inngrep.

Antibiotika har liten effekt

Et grep i forebyggelsen av IE har vært antibiotika, men mange års studier og erfaring har vist at antibiotika i forkant av inngrep ikke har så stor effekt. Anbefalingen om antibiotika i på generell basis i forkant av blodige inngrep ble derfor fjernet fra retningslinjene for behandling av GUCH-pasienter, både av European Society of Cardiology (ESC) og American Heart Association (AHA), i 2007. Siden da har forebyggende antibiotika vært anbefalt kun til pasienter med høy risiko for å utvikle IE. En norsk oversettelse av hva som står i retningslinjene (guidelines) kan du lese her

VMH har vært i kontakt med flere leger ved ulike Guch-sentre i Norge, og de forteller at de forsøker så godt de kan å differensiere mellom de pasientene som trenger antibiotika i forkant av blodige inngrep, og de som ikke trenger det. Samtidig påpekes det at mange pasienter har vokst opp med at de skal bruke antibiotika for å forebygge IE, og det er ikke nødvendigvis hensiktsmessig å insistere på at de ikke skal ha det. Antibiotikabruk er først og fremst et folkehelseproblem, ikke et individuelt problem, da bruk av antibiotika gir økt antibiotikaresistens og forekomst av multiresistente bakterier.

Hva er viktigste for å forebygge IE?

Mye viktigere enn antibiotika, er undervisning rundt munn- og tannhelse, og spesielt oppfordringen om å gå regelmessig til tannlege. Dette fordi god munn- og tannhygiene er det beste tiltaket for å forebygge IE. Det er likevel mange som ikke vet hvorfor det er viktig, hvilke symptomer IE gir, og hvilken risiko man er.

På VMHs agenda

Den internasjonale tannlegeforeningen (FDI) definerer munnhelse slik:

«Oral helse er mangesidig, og omfatter mer enn bare tenner. Den inkluderer evnen til å snakke, smile, lukte, berøre, tygge og svelge, og formidle et spekter av følelser gjennom ansiktsuttrykk, med selvtillit og fri for smerte, ubehag og eller sykdom i munnhulen» Kilde

Munn- og tannhelse er for mange et vanskelig tema. Dårlige tenner er stigmatiserende, og man må selv betale for behandling av sykdom i munn og tenner. I mange år har flere politiske partier, samt fagmiljøet, løftet frem behovet for at munnhulen og tenner bør betraktes som en del av resten av kroppen, og dermed frembringe de samme støtteordningene som annen helsehjelp. Dit har vi enda ikke kommet.

VMH har flere ganger hatt munn- og tannhelse på agendaen, og arbeider for at tannhelse skal bli en del av Folketrygden. I 2017 intervjuet Marit Haugdahl i VMH en rekke politiske partier under Arendalsuka, og etterspurte hvordan de jobbet med problemstillingen. Det kom frem at de aller fleste partier går inn for enten å utvide Folketrygdens stønadsordninger for tannhelse, eller gjøre tannhelse til en del av Folketrygden (slik som legeordning og fysioterapi i dag).
Les mer

Status for Norge og GUCH

En artikkel fra Forskning.no fra 2021 viser at det står ganske bra til med norske tenner. 85-90 prosent av den voksne befolkningen går regelmessig til tannlege cirka en gang i året. Dette er med på å forebygge og oppdage alvorlig sykdom. Undersøkelser viser også at økonomi ikke er hovedgrunnen til at folk ikke går til tannlegen. Det handler like mye om angst, eller at man ikke synes tenner er viktig.

Dessverre har forskning vist at ikke alle voksne med medfødt hjertefeil er like flinke til å gå til tannlegen. Tidligere Guch-sykepleier Katrine Onshuus Eriksen gjennomførte en stor livskvalitetsstudie i forbindelse med sin masteroppgave i 2016, og her kommer det frem at hele 30 prosent av Guch-populasjonen ikke går til tannlegen årlig. Det kom dessverre ikke frem hvorfor det er slik. Er det økonomi? Eller kan det være relatert til helseangst?

Rett til stønad fra Folketrygden?

På Helfo sine hjemmesider kan man lese at noen pasientgrupper har rett til å få behandling kompensert helt eller delvis. Behandlingen må være medisinsk nødvendig (ref. Folketrygdloven §5-6 om tannlegehjelp og §1 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling).

Tannbehandling som ledd i nødvendig infeksjonsforebyggende behandling der infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munn/kjeve/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for en person, gir rett til kompensasjon, dersom risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling. Dette gjelder ikke kosmetiske inngrep. Risikovurderingen skal være skriftlig dokumentert ved erklæring fra lege eller sykehusavdeling.

Man har også krav på refusjon via Folketrygden ved tannbehandling i forbindelse med hjertekirurgi. Det er særdeles viktig at pasienter har god munn- og tannhelsestatus før inngrep og operasjon.

Av Solvor Hagen Eliassen, fagansvarlig i VMH

Kilder/Les mer:

https://www.tannlegeforeningen.no/fag-og-politikk/folkehelse/munnhelsedagen.html

https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/6/563/5898606

https://www.tannlegetidende.no/journal/2019/4/d2e1805/utenforskap_gir_d%c3%a5rlig_munnhelse

https://www.uptodate.com/contents/antimicrobial-prophylaxis-for-the-prevention-of-bacterial-endocarditis?search=antimicrobial%20prophylaxis%20for%20the%20prevention%20of%20bacterial%20endocarditis&source=search_result&selectedtitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22956474/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc6837925/

https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/overordnet-regelverk/tilstander-som-kan-gi-rett-til-st%C3%B8nad-til-tannbehandling/tilstand-4

https://vmh.no/resultater-fra-forskningsprosjekt-skal-gi-et-bedre-guch-tilbud/

https://vmh.no/mener-politiske-partiene-tannhelse/

https://forskning.no/historie-samfunn-tenner/hvorfor-har-vi-ikke-gratis-tannlege-i-norge/1875062

https://frifagbevegelse.no/forside/-darlige-tenner-er-veldig-stigmatiserende-sier-tannhelsespesialist-6.158.579366.9300fdc534