Graviditet og risikofaktorer for arytmi hos kvinner med Fallot

Graviditet er forbundet med høyere forekomst av ventrikulær arytmi blant kvinner med hjertefeilen Fallots tetrade.

Den økte forekomsten av ventrikulær arytmi blant Fallot-pasientene som har vært gravide, kommer frem i en artikkel som forskningsmiljøet for voksne med medfødt hjertefeil ved OUS Rikshospitalet nylig har fått publisert i det anerkjente, vitenskapelige tidsskriftet Open Heart. Overskriften i artikkelen er «Impact of pregnancy and risk factors for ventricular arrhythmias in women with tetralogy of Fallot» (Innvirkninger av graviditet og risikofaktorer for ventrikulær arytmi hos kvinner med Fallots tetrade)

Ventrikulære arytmier er en av legenes hovedbekymringer for denne pasientgruppen. Det er en komplikasjon som kan oppstå hos voksne pasienter med Fallots tetrade – og er den viktigste årsaken til plutselig hjertestans. Derfor er det viktig med mer kunnskap om dette.

Pasienter med Fallots tetrade har høy overlevelsesrate 30 år etter kirurgisk korrigering av hjertefeilen (operasjon), og mange kvinner med denne diagnosen gjennomgår graviditet. Men hva graviditeten har å si for de kardiovaskulære langtidseffektene har vært lite kjent. Det norske forskerteamet har nå undersøkt sammenhengen mellom graviditet og hjertefunksjon med forekomst av ventrikulær arytmi blant kvinner med Fallots tetrade.

80 kvinner med korrigert Fallots tetrade ble rekruttert fra den nasjonale databasen til å delta i prosjektet. De fikk påvist eventuell ventrikulær arytmi ved hjelp av enten implanterte enheter eller en bærbar enhet for hjerteovervåking som kalles Holter monitoring. Ventrikulær arytmi ble så definert som enten vedvarende eller ikke-vedvarende ventrikulær takykardi eller avbrutt hjertestans. Alle pasientene gjennomgikk ekkokardiografi (ultralyd) og blodprøver, blant annet for å se etter markører for hjertesvikt.

55 av kvinnene (69 prosent) hadde gjennomgått en eller flere graviditeter. Gjennomsnittsalderen var høyere hos de pasientene som var mødre enn blant de som ikke var det.
17 av 80 kvinner (21 prosent) hadde opplevd ventrikulær arytmi. Forekomsten var klart høyest blant de som hadde gjennomgått graviditet, da det gjaldt 16 av 17 tilfeller.

Markører for ventrikulær arytmi som begge var uavhengige av alder, var mekanisk dispersjon i høyre ventrikkel, en parameter som kan måles med en spesiell funksjon på ultralyd, og hjertesviktmarkøren NT-proBNP, som er en blodprøve. Både mekanisk dispersjon og NT-proBNP var høyere hos kvinner som hadde hatt ventrikulær arytmi. Det kan få betydning når det gjelder risikovurdering og hvilke råd man skal gi til pasientgruppen i forbindelse med graviditet.

Studien får konsekvenser for kvinner operert for Fallots tetrade. Nå vil det bli søkt etter ventrikulære arytmier hos alle Fallot-pasienter, også de uten symptomer, spesielt hos kvinner som har gjennomgått svangerskap, melder OUS Rikshospitalet.

Artikkelforfatteren er en av Fallot-pasientene som har stilt opp for forskningsprosjektet til Alessia Quattrone.

Dette er en viktig del av doktorgradsarbeidet til Alessia Quattrone (Skal prøve å løse Fallot-gåten: https://vmh.no/skal-prove-a-lose-fallot-gaten/).

Øvrige artikkelforfattere er Øyvind H. Lie, Eirik Nestaas, Charlotte de Lange, Kirsti Try, Harald L. Lindberg, Helge Skulstad, Gunnar Erikssen, Thor Edvardsen, Kristina Haugaa og Mette E. Estensen.

Les hele artikkelen (på engelsk):
https://openheart.bmj.com/content/8/1/e001400.full


Tekst: Marit Haugdahl