Forsikringer og medfødt hjertefeil

Forsikringer på liv og helse er noe de fleste ønsker å ha, i hovedsak fordi det gir en økonomisk trygghet hvis noe skulle skje.

Frustrasjonen kan derfor bli stor når man har medfødt hjertefeil og av den grunn får avslag på den eller de forsikringene man mener man trenger og burde ha.

Når man da i fortvilelse ringer forsikringsselskapet for å spørre om muligheter til en løsning, og det eneste rådet saksbehandleren kan gi er at man må søke forsikring før man blir syk, føler man seg temmelig maktesløs.

Vi spurte forsikringsselskapene

For å få forsikring for liv, uførhet eller kritisk sykdom må man levere en helseerklæring som forsikringsselskapet bruker for å vurdere om de vil forsikre deg. VMH får av og til henvendelse fra medlemmer som har fått avslag på sin søknad og som synes bedømmelsen er for streng. Vi har derfor prøvd å finne ut litt mer rundt disse helsevurderingene og har vært i kontakt med seks av de største forsikringsselskapene for å høre hvordan de vurderer søknader fra personer med medfødt hjertefeil. (Det finnes flere forsikringsselskaper som tilbyr disse forsikringene, vi valgte å begrense hvor mange vi spurte.)

Samtlige selskaper opplyser at de følger retningslinjene laget av Nemnda for helsevurdering (NHV). Flere svarer også at de i særlig vanskelige tilfeller ber NHV om hjelp i vurderingen. Retningslinjene er kun rådgivende, og selskapene kan velge å være strengere eller mindre strenge enn det som er anbefalt av NHV. Forskjeller i produktene og interne regler kan også gjøre at vurderingen blir ulik fra selskap til selskap.

Rett til innsyn

NHVs retningslinjer er ikke offentlige, men de opplyser at de deler medfødte hjertefeil inn i enkle og kompliserte hjertefeil. Hjertefeil som betegnes som enkle og som ikke har komplikasjoner, utgjør ca. 2/3, og har du en av disse, skal du kunne få forsikring på vanlige vilkår.

Har du derimot en komplisert hjertefeil vil du sannsynligvis få avslag. I enkelte tilfeller, hvor hjertefeilen er korrigert og uten komplikasjoner, kan man få innvilget forsikring fram til en gitt alder eller med pristillegg. Grunnen til at man i spesielle tilfeller kan få forsikring for en begrenset periode, er at det ikke finnes noen langtidsprognose, og derfor vil forsikringsselskapene se på risikoen for en forsikring med ubegrenset tidsrom som for stor.

Etter en operasjon må du vente et år før selskapene vil vurdere en søknad, da de vil være sikre på at det ikke oppstår komplikasjoner. Du som forsikringssøker har rett til innsyn i den aktuelle delen av NHVs retningslinjer som du er vurdert etter.

Ingen spør Guch-teamet

Forsikringsselskapene forteller at det er helsepersonell som vurderer forsikringssøknadene. Disse får opplæring i retningslinjene fra NHV, men ikke noe mer spesifikk opplæring i medfødt hjertefeil enn det som står i retningslinjene. Samtlige selskaper vi spurte har også rådgivende lege som er med på vurdering av forsikringssøknader fra personer med medfødt hjertefeil. De opplyser også at de innhenter informasjon fra fastlege eller behandlende sykehus om helsetilstanden til forsikringssøkeren hvis de mener at opplysningene du har gitt i helseskjemaet ikke er tilstrekkelige for vurderingen de skal gjøre.

Ved Guch-avdelingen på Rikshospitalet opplyser de at de ikke har registrert noen forespørsler fra forsikringsselskap om å bekrefte eller forklare noens tilstand eller hjertefeil.

Verdt å klage

Dersom du har fått avslag eller andre restriksjoner fra forsikringsselskapet, kan du klage på avgjørelsen. Forsikringsselskapet skal opplyse deg om muligheten for dette. Som oftest kan du begynne med å klage direkte til selskapet, eventuelt til Finansklagenemda.

Forsikringsselskapene vi spurte har ingen oversikt over antall avslag gitt på grunn av medfødt hjertefeil, og de har heller ingen oversikt over klager mottatt på avgjørelser som gjelder medfødt hjertefeil.

VMH har heller ikke oversikt over hvor stort problemet er, så vi ber deg som har opplevd å få avslag eller andre begrensninger du mener er urettferdige om å sende en melding til VMH (bruk meldingstjenesten på vår Facebook-side eller send epost til post@vmh.no).

Hva tilbyr fagforbundet?

For mange vil det dessverre være slik at man ikke kan få forsikringer for liv og uførhet. En mulighet man skal være oppmerksom på er imidlertid forsikringer som tilbys gjennom medlemskap i fagforbund. Noen fagforbund har forsikringer hvor man ikke trenger å levere helseerklæring, og dermed kan også GUCHere få en fullverdig forsikring. Disse forsikringene er gjerne slik at du må tegne dem, eller ikke takke nei til dem, når du melder deg inn i forbundet, så husk å legge merke til nettopp det. En slik type forsikring har gjerne en karensperiode på to år. Det innebærer at du ikke er dekket dersom du blir ufør av en sykdom eller lidelse du hadde da du tegnet forsikringen før du har hatt forsikringen i to år.

Krever ikke helseerklæring

Standard yrkesskadeforsikring som alle arbeidsgivere er pliktig å tegne for sine ansatte, krever heller ikke helseerklæring, og du vil være dekket av denne på lik måte som alle andre. Denne gjelder imidlertid bare skader som skyldes jobben. Noen arbeidsgivere velger å tegne forsikring for sine ansatte som er bedre enn minimumskravet i loven. Det kan da hende at man må levere helseerklæring for utvidelsen, og man kan dermed få avslag på denne. Du vil imidlertid alltid være dekket av minimumskravet.

Er du ansatt i Staten eller kommunen har du også en livsforsikring som gjelder både på jobb og i fritiden, og som du er dekket av uten at du behøver å levere helseerklæring.

Andre typer forsikring, som ulykkesforsikring, krever ikke helseerklæring.

Denne artikkelen er skrevet av  Anne-Line Bjella-Fosshaug og sto på trykk i VMHs medlemsblad Hjerterom nr. 1/2017.

LES MER OM FORSIKRINGER

Fakta NHV

  • Nemnda for helsevurdering (NHV) er underlagt Finans Norge.
  • Hovedoppgavene til nemda er å utarbeide og oppdatere Retningslinjer for helsevurdering og de kan gi anbefaling til vurdering av enkeltsaker.
  • NHV består av leger og en forsikringskyndig fra hvert av konsern- eller holdingselskapene som er tilsluttet nemnda, samt leger fra Den norsk legeforening og en nemndsekretær fra Finans Norge.
  • Det er frivillig for forsikringsselskapene om de vil være tilknyttet NHV, og retningslinjene er kun veiledende.
  • Retningslinjene hadde siste store revisjon i 2011, da var det med en kardiolog med spesialfelt medfødt hjertefeil. Siste korte gjennomgang var i 2016.
  • Hvis du som forsikringssøker har blitt vurdert etter disse retningslinjene, har du krav på å få se den delen av retningslinjene som du er vurdert etter.

Kilde: Finans Norge