Råd om koronavirus fra GUCH-teamet

OPPDATERT 19. MARS 2020

Råd om koronavirus til Voksne med medfødt hjertesykdom fra GUCH-enheten ved OUS Rikshospitalet.

Den nye situasjonen med koronavirus skaper naturlig nok mye frykt i befolkningen generelt, og i enda større grad hos personer i risikogrupper.
Det er de samme rådene som gjelder for hjertesyke som for befolkningen for øvrig.

Se helsenorge.no for oppdatert informasjon.
Hjemmesiden til Folkehelseinstituttet oppdateres også daglig: fhi.no

Sannsynligheten for å bli smittet er nå økende, etter at man registrerer flere tilfeller med nysmitte i Norge. Verdens helseorganisasjon har erklært at det nå dreier seg om er en pandemi, det vil si at sykdommen i prinsippet kan være over alt. Man regner med at koronaviruset vil være til stede i befolkningen over lengre tid, trolig minst et par år. De strenge reglene for karantene, reise og møtevirksomhet er innført først og fremst for å hindre at mange mennesker blir syke på en gang.

Man hverken kan eller bør isolere seg fullstendig fra omverden, men det er lurt å være ekstra forsiktig nå den første tiden.

Det er som alltid ellers viktig med god håndhygiene, og å begrense kontakten med syke mennesker. Man anbefaler også at man in minst mulig grad tar seg til ansiktet. Dette er de samme råd som egentlig alltid gjelder, men er spesielt viktig nå.

Risiko
Hvis man har hjertesykdom er det dessverre en noe økt risiko for alvorlig sykdom dersom man er uheldig å bli smittet.
Det er ikke økt risiko for å bli smittet.
For gruppen med medfødt hjertesykdom vil graden av økt risiko variere.
På generelt grunnlag kan man si at de med størst risiko for alvorlig forløp er:

 • De som har pulmonal hypertensjon
 • De som behandles for hjertesvikt
 • De med Fontan sirkulasjon

Det er på grunn av dette vi gir råd om å forebygge luftveissykdom med vaksine mot influensa og vanlig lungebetennelse til mange av våre pasienter, men disse vaksinene hjelper dessverre ikke mot koronavirus.

Hva hvis noen i familien er syk?
De fleste som har luftveisymptomer, har ikke korona. Det er mye forkjølelse og influensa i Norge for tiden. De vanlige reglene for å unngå smitte gjelder. Dersom praktisk mulig, bør en annen ta seg av den som er syk.

Hva hvis du har hatt kontakt med noen som har fått påvist korona?
Det er fremdeles mer sannsynlig at du ikke er smittet enn at du er smittet. Det er mye forkjølelse og influensa i Norge for tiden, og utvikler du symptomer er det fremdeles mest sannsynlig at det er dette du har fått. De vanlige reglene for å unngå smitte gjelder.

Hva hvis du blir syk?
Hvis du tror du er blitt syk, skal du også følge de vanlige rådene som gjelder alle andre også.
De fleste som har luftveissymptomer i Norge i dag, har vanlig forkjølelse eller influensa, og ikke koronavirus.
Det viktigste vi kan gjøre er å forebygge smitte til andre, det er lav sannsynlighet for at man blir alvorlig syk, selv med medfødt hjertesykdom.

Det er Fastlegen, legevakt eller sykehus som tar prøve ved mistanke om smitte. Dette kan være ulikt organisert i kommuner rundt i landet. Av hensyn til andre skal man ikke møte opp uten avtale, men ringe telefonnummeret som er oppgitt på kommunens hjemmeside.

Prøven skal ikke tas av de som har milde eller ingen symptomer. Prøven er dessverre ikke 100% sikker i tidlig fase av sykdom, slik at det uansett er hvordan man har det som er avgjørende. De som er i karantene, skal fortsette i karantene selv om testen er normal.

Lette symptomer
Ved symptomer som ved forkjølelse bør du forbli hjemme og forhold deg til de vanlige råd for å unngå smittespredning.

Moderate symptomer
Ved influensalignende symptomer (feber, muskelsmerter, kraftige hosteanfall) bør du kontakte Fastlege eller lokal Koronatelefon for råd. Informer om din medfødte hjertetilstand/operasjoner og om at du har fått beskjed fra Rikshospitalet om at du er risikopasient.

Alvorlige/akutte symptomer
Kontakt nødetat, opplys om din medfødte hjertetilstand/operasjoner og om at du har fått beskjed fra Rikshospitalet om at du er risikopasient.

Rikshospitalets rolle
Rikshospitalet er ikke lokalsykehus for pasienter med medfødt hjertefeil, det er derfor det lokale helsevesen som skal kontaktes ved sykdom. Vi er rådgivere, og i den grad det er nødvendig kan det også bli aktuelt med overføring av pasienter fra lokalsykehus og til oss for behandling.

Vi vil gjerne ha beskjed på epost dersom noen av våre pasienter er smittet. E-postadressen til GUCH-enheten er guch@rikshospitalet.no

 På FHI sin nettside er det nå kommet en egen fane med råd til de som er i risiko:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Utdrag fra nettsiden:
Hva gjør du hvis du blir syk?
Dersom du får symptomer som feber, hoste, kortpustethet og nedsatt allmenntilstand, ta kontakt med egen lege eller legevakt (telefon 116117). Ved alvorlige symptomer, ring 113. Hold kontakt med de nærmeste, så du kan be om hjelp hvis du blir syk. Hvis du er syk og ikke har nære kontakter, kan det lages avtale om oppfølging med den lokale helsetjenesten.

Spesielle råd til personer i risikogruppene:

 • Hold deg hjemme så mye som mulig
 • Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig. Fortsett med fast medisinering, og gjør kun endringer i samråd med egen lege
 • Hold avstand til andre og unngå folkemengder
 • Begrens offentlig transport dersom det er mulig
 • Lag avtaler om hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp
 • Unngå pass av mindre barn, da disse ofte har ingen eller milde symptomer på covid-19 og kan smitte deg som er i risikogruppe
 • Hvis den du bor med ikke føler seg frisk (spesielt hvis du mistenker covid-19), begrens samværet
 • Arbeidstakere i risikogrupper bør samtale med arbeidsgiver om mulighet for hjemmekontor og tilrettelegging for videokonferanser

Generelle råd for å redusere risiko for å bli smittet:

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig
 • Pass på at de du bor sammen med vasker hender ofte. Dette gjelder også eventuelt besøkende
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Vask hjemmet ofte, og gå spesielt over flater som ofte berøres
 • Unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom
 • Hold deg oppdatert om situasjonen ved å følge med på lokale medier, Folkehelseinstituttets nettsider og/eller helsenorge.no

Vaksiner
Folkehelseinstituttet har anbefalinger om at personer i risikogrupper skal ha influensavaksine hver sesong og pneumokokkvaksine (mot en bakterie som bl.a. kan gi lungebetennelse) hvert 10.år. Disse anbefalingene gjelder uavhengig av koronavirussituasjonen, men personer i risikogrupper rådes til å påse at de har oppdatert disse vaksinasjonene. Det er knapphet av vaksine mot pneumokokker, og disse vil bli prioritert til dem som har høyest risiko. Det er viktig å understreke at disse vaksinene ikke vil kunne hindre infeksjon med koronavirus.

Blodtrykk/hjertesviktmedisin (ACE-hemmere og A2 antagonister):
Den europeiske foreningen for hjertesykdommer har stadfestet at det ikke er grunnlag for å endre behandling med blodtrykksmedikamenter  på bakgrunn av koronavirusutbruddet.